Kakora logo kujutab endast mustal taustal valget lahtise peopesaga paremat kätt, mille igas sõrme otsas on musta värviga kujutatud lahtine silm. Sama silm on suurelt ka käe peopesas. Logo on ruudu kujuline ja käsi on näha kuni randmeni. Logo allääres on valgel taustal mustaga kirjutatud suurtes, paksudes trükitähtedes KAKORA.
 
 

“Mittetulundusühing Kakora” põhikiri

 

Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja eesmärk

1. Mittetulundusühingu nimi on „Mittetulundusühing Kakora”. Käesolevas põhikirjas võidakse edaspidi kasutada nime asemel lihtsalt „Kakora”.

2. Ühingu juhatuse asukoht on Tallinn

3. „Kakora” on isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb avalikes huvides.

Visiooniks on võrdsed võimalused ja ligipääsetavus kultuuris.

Missiooniks on olla kultuurimaastikul vahendajaks puuetega inimeste ja kultuurisündmuste pakkujate vahel, nägemispuudega inimeste huvide esiletoojaks teadvustamaks meie sihtgrupi huve riigiametites ja omavalitsustes, uute võimaluste avardajaks, kultuuri ligipääsetavuse promootoriks.

Kakora MTÜ seisab puuetega inimeste kultuuri ligipääsetavuse ja kättesaadavuse eest, tuues uusi meetodeid Põhjamaadest ja pürgides kinnitama neid ka Eesti kultuurimaastikule, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhiseid õigusi tagataks puuetega inimestele Eestis.

Kakora tegevuse eesmärgid on:

3.1 Kultuuri kättesaadavaks tegemine erivajadustega inimestele;

3.2 Erivajadustega loomerühmade Kultuuri- ja terviseürituste vahendamine välisriikidest Eestisse ja vastupidi (näitused, kontserdid, reisid, kursused);

3.3 Üldsuse ja sihtgrupi teavitamine kombatavate raamatute vajalikkusest; Taktiilsete raamatute valmistamise koolituste läbiviimine, Unikaalsete kombatavate raamatute arendamine ja käsitöötootena valmistamine;

3.4 Kirjeldustõlke kui (eelkõige nägemispuudega inimestele) olulise teenuse väljaarendamine, kirjeldustõlkide ja konsultantide koolitamine, kirjeldustõlke kui teenuse kvaliteedikontroll ning sellealane nõustamine;

3.5 Taktiilsete materjalide tegemine, nende valmistamise nõustamine ning kvaliteedikontroll (taktiilsed kaardid, sildid, plaanid hne.);

3.6 Nägemispuuetega inimeste kunstitegevuse arendamine ja näituste korraldamine, võimaluste otsimine;

3.7 Üritustel toetusmüükide korraldamine;

3.8 Siseriiklike ja rahvusvaheliste võistluste ning konkurssite korraldamine;

3.9 Eelpool nimetatud eesmärkide saavutamiseks ja toetamiseks võib juhatuse otsusega välja anda stipendiume.

3.10 Kakora Juhatuse otsusega võib luua töörühmi, toimkondi, osakondi või fonde eri eesmärkide saavutamiseks.

3.11 Kakora võib vastuvõtta kingitusi ja pärandusi.

 

 

Mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise ning mittetulundusühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

4. MTÜ Kakoral on lihtliikmed, tugiliikmed ja auliikmed.

5. Lihtliikmeks võivad olla kõik üksikisikud ja vastava ala spetsialistid ning tugiliikmeks ettevõtted, kes soovivad teha koostööd ühinguga ning aidata kaasa ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele. Lihtliikmed ja tugiliikmed võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse ühingu juhatusele. Liikmeks saamisel tuleb tasuda liikmemaks, mida makstakse kord aastas. Liikmemaks tuleb tasuda ühingu juhatusele ühe nädala jooksul pärast juhatuse koosoleku otsust vastuvõtmise kohta. Sellest teavitatakse soovijat.

6. Auliikmeks võib ühing nimetada isiku, kes on märkimisväärselt arendanud ja toetanud ühingu tööd. Auliikmeks nimetamisel on vajalik auliikmeks nimetatava isiku nõusolek.

7. Ühingu liige võib ühingust omal soovil välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse ühingu juhatusele.

8. „Kakora” juhatus võib ühingust välja arvata lihtliikme või tugiliikme, kui see on toiminud põhikirja vastaselt või jätnud liikmemaksu maksmata kahel järjestikusel aastal.

9. Liikmeks vastuvõtmise ja liikmelisuse lõpetamise otsustab „Kakora” juhatus. Juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul liikmeks saamise või ühingust välja astumise avalduse saamise päevast.

 

Ühingu liikmete õigused ja kohustused

10. „Kakora” liikmel on õigus:

10.1 osaleda „Kakora” poolt korraldatavatel üritustel;

10.2 esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

10.3 valida ja olla valitud „Kakora” organitesse.

11. „Kakora” liikmel on kohustus:

11.1tunda ja täita ühingu põhikirja;

11.2 tasuda liikmemaksu.

Auliikmel on samad õigused ja kohustused kui lihtliikmel, kuid ta on vabastatud liikmemaksust.

 

Ühingu juhtimine

12. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosoleku töövormideks on korraline ja erakorraline koosolek.

13. Üldkoosolek:

13.1 valib neljaks (4) aastaks juhatuse liikmed

13.2 otsustab liikme-/aastamaksu suuruse;

13.3 kuulab juhatuse esindaja aruanded;

13.4 kinnitab juhatuse aruande eelmisel tegevusaastal tehtust;

13.5 otsustab järgmise aasta tegevussuunad ja kinnitab juhatuse poolt koostatud eelarve;

13.6 otsustab põhikirja või eesmärgi muutmise;

13.7 otsustab „Kakora” lõpetamise.

14. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

15. „Kakora” juhtimisorgan üldkoosolekute vahelisel ajal on ühingu juhatus. Ühingu juhatuses peab olema vähemalt 3 liiget.

16. Ühingu juhatus:

16.1 valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe;

16.2 algatab tegutsemisprojekte;

16.3 võib tööle võtta vajalikke ametnikke, kelle tegevus määratakse vastava juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees;

16.4 koostab oma tegevuseks iga-aastase eelarve;

16.5 peab arvestust liikmete kohta ja kogub liikmemakse.

Ühingu juhatus on otsustusvõimeline, kui üle poole liikmetest on kohal. Ühingu juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.

17.  Ühingu esindamise õigus on ühingu juhatuse esimehel üksinda ja teistel juhatuse liikmetel vähemalt kahekesi ühiselt. Ühingu juhatuse esimees annab oma tegevusest aru ühingu juhatusele ja üldkoosolekule.

 

 

Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord

18. Korraline üldkoosolek koguneb igal aastal üks kord juhatuse poolt määratud ajal ja kohas. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab ühingu juhatus vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku toimumist.

Üldkoosoleku juhatajana toimib kuni koosoleku juhataja valimiseni juhatuse esimees või tema asetäitja.

19. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku:

19.1 ühingu juhatuse otsusega;

19.2 kui seda nõuab vähemalt 1/3 ühingu liikmetest.

 

Ühingu vara jaotus ühingu lõpetamise korral

20. Peale tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustatakse kõigist juhatuse liikmetest likvideerimiskomisjon. Viimane teostab ühingu varade revisjoni ja korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ning annab järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.MTÜ Kakora reg.kood 80239821 Tel. +372 66 11 289
Tuulemaa 9-21 Sampo pank Mob. +372 51 96 05 84
Tallinn 10312 a/a 33 211 1300 008 sylvi.sarapuu@gmail.com
© 2008-2024 E-mail: sylvi.sarapuu@gmail.com